สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สหกรณ์ออมทรัพย์ สปน. จำกัด Icon ข้อบังคับหรือระเบียบ  
  ข้อบังคับหรือระเบียบ   
เนื้อหา   
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใตและการรักษาความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2564  :3/18/2021 1:03:31 PM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564  :2/4/2021 11:24:55 AM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2564  :2/4/2021 11:22:12 AM 
defaulticon ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  :10/8/2020 9:11:23 AM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาำพยาบาลสมาชิก พ.ศ. 2563  :4/23/2020 4:16:34 PM 
defaulticon ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการปี63  :3/11/2020 4:57:16 PM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษา  :3/11/2020 4:45:45 PM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 11  :1/17/2020 4:07:14 PM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563  :1/17/2020 3:58:07 PM 
defaulticon ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 11  :12/3/2019 2:33:57 PM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562  :5/3/2019 3:29:26 PM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก พ.ศ. 2562  :4/30/2019 2:21:02 PM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์์  :6/14/2018 1:41:58 PM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  :11/6/2017 10:32:47 AM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  :11/6/2017 10:30:18 AM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560  :11/6/2017 10:07:20 AM 
defaulticon ระเบียบ สอ.สปน.จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาลสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  :11/6/2017 10:01:14 AM 
defaulticon ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559  :11/23/2016 4:09:25 PM 
defaulticon ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฉบับที่7  :8/9/2012 3:52:30 PM 
defaulticon ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕  :7/10/2012 2:41:02 PM 
จำนวนทั้งหมด 58 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today