กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มตรวจสอบภายใน Icon คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน  
  คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน   
1. การปฏิบัติงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน
2. กระบวนการตรวจสอบรายงานการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1015    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today