กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มตรวจสอบภายใน Icon ผลงานที่ผ่านมา  
  ผลงานที่ผ่านมา   
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ   6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ   6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2251    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today