กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มตรวจสอบภายใน Icon ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรม   

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

2. ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

3. ครั้งที่ 12/2563 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

4. ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

5. ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

6. ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564


7. ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564


8. ครั้ังที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564


9. ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

10. ครั้งที่ 7/2564 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564                


11. ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564


การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ครั้ังที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564


2. ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

2. ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

3. ครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562  

4. ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

5. ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

6. ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563


7. ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 29 เมษายน 2563  

8. ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

9. ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
    

10. ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
       

11. ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
 

12. ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563


ผู้เข้าเยี่ยมชม 2086    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today