กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนละส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการของ สปน.ให้มีความเป็นเลิศ   โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2493    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today