กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon ภารกิจที่สำคัญ  
  ภารกิจที่สำคัญ   
เนื้อหา   
defaulticon รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน ของสปน.  :11/1/2012 2:48:52 PM 
defaulticon รายละเอียดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิติภายนอกของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  :10/15/2012 1:06:37 PM 
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today