กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร Icon กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
เนื้อหา   
defaulticon พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  :10/15/2012 2:21:35 PM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  :10/15/2012 11:42:05 AM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  :10/15/2012 11:43:24 AM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536  :10/15/2012 11:44:38 AM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543  :10/15/2012 11:47:11 AM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  :10/15/2012 11:48:30 AM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546  :10/15/2012 11:49:17 AM 
defaulticon ระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  :10/15/2012 11:50:06 AM 
defaulticon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  :10/15/2012 11:50:56 AM 
จำนวนทั้งหมด 9 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today