กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 โดยในระยะแรกเป็นการจัดตั้งเป็น “กลุ่มงาน” ตามการจัดโครงสร้างภายใน  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นหัวหน้าหน่วยงาน  จนกระทั่งได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2.2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยใน ข้อ 3/2 กำหนดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

ปัจจุบัน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีกรอบอัตรากำลังประกอบด้วย  

  1.  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) 
  2.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา 
  3.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
  4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานราชการ) จำนวน 1 อัตรา 
  5.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ลูกจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2845    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today