กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ สปน.ให้ดีขึ้น (Better Service Quality)
2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของส่วนราชการใน สปน.ให้มีความเหมาะสม (Rightsizing)
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของบุคลากร สปน.ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า เกณฑ์สากล (High Performance)
4. ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance)
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2767    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today