กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon อำนาจและหน้าที่  
  อำนาจและหน้าที่    
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2764    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today