สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข่าวและประกาศ Icon คู่มือและขั้นตอน  
  คู่มือและขั้นตอน   
 
เนื้อหา   
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งว่า ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและระยะเวลาที่ สศช. กำหนด ประกอบกับ สศช. ได้จัดให้มีการชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
www.opm.go.th/opmportal/multimedia/juthatku/File/secondlaw.pdf
 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การจัดทำแผนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2557 ข้อ 8 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของปีงบประมาณต่อไป

 อ่านต่อ
 
แบบฟอร์ม OPM20-1 
opmportal/multimedia/juthatku/st20/opm201.docx

 แบบฟอร์ม OPM20-2
opmportal/multimedia/juthatku/st20/opm202.docx

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงาน/โครงการ/การดำเนินการ (ภารกิจ) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ สปน. พ.ศ. 2563 -2565
opmportal/multimedia/juthatku/st20/code2.pdf
 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   
ประมวลประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติิในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ สปน.
เพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของ สปน. ปี 2563 - 2565

Download

 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 6 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1036    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today