สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข่าวและประกาศ Icon ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
 
เนื้อหา   
   วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จัดการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ได้รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการเสนอร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โครงการยกระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายย่อย BR0102 ภายในเดือนกันยายน 2565
 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 อ่านต่อ
   วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สปน. ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566- 2570) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
เป็น
ประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว
 อ่านต่อ
   ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อ่านต่อ
   แบบคำถามระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ภายใต้แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบการประเมินที่ 2 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 9 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1055    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today