สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon สู่ประชาคมอาเซียน 2558 Icon โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง "ประชาคมอาเซียนและการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน"  
  โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง "ประชาคมอาเซียนและการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน"   
ปนร. ได้อนุมัติให้ สผก. จัดโครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
เนื้อหา   
  การบรรยาย เรื่อง “ประชาคมอาเซียน และ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน” [ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน (รวมถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน] โดย นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ดาวน์โหลดเอกสาร  click
  การบรรยาย เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเตรียมการของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดย นางสาวจิตวิมล กนิษฐนาคะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ดาวน์โหลดเอกสาร click
จำนวนทั้งหมด 2 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3205    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today