สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon สู่ประชาคมอาเซียน 2558  
  สู่ประชาคมอาเซียน 2558   
 
หัวข้อย่อย   
  ปนร. ได้อนุมัติให้ สผก. จัดโครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)
  รุ่นที่ 1 วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3104-5 อาคารศูนย์สัมมนา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 
 

จำนวนทั้งหมด 4 ย่อหน้า  หน้าที่   [ 1 ]  
เนื้อหา   
  เว็บไซต์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของกระทรวงการต่างประเทศ
  ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)
    1. กฏบัตรอาเซียน
    2. ASEAN Mini Book
    3. มารู้จักอาเซียนกันเถอะ
    4. บันทึกการเดินทางอาเซียน
    5. Roadmap for an ASEAN Community 2009 - 2015
    6. แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
    7. แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
    8. แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
    9. เพลง ASEAN Way
           - Orignal Version
           - Jazz Big Band Version
           - Bossanova Version (Saxophone)
           - Bossanova Version
           - Thai Classical Instruments
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 5 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 12752    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today