สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   
 พันธกิจของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

๑. พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายเฉพาะด้านของรัฐบาล รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๒. พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกรอบแผนงบประมาณของประเทศ
๓. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
๔. ประสาน กำกับดูแล และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผน ระบบติดตามประเมินผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา   
 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3345    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today