สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด  
  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด   
 อำนาจหน้าที่ของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.) ไว้ ดังนี้

๑. เสนอแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายกรัฐมนตรี
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักนายกรัฐมนตรีประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. กำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๔. อำนวยการประสานงานกำกับติดตามผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติงานกิจการพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข$องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เนื้อหา   
 
 
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4042    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today