สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   
สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ  เป็นชื่อเรียกหน่วยงานในปัจจุบัน ที่ได้มีการเรียกชื่อหน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง โดยมีความเป็นมา อำนาจหน้าที่ และมีผู้บริหารที่กำกับดูแลในแต่ละยุค ดังนี้

ยุคแรก
ชื่อเรียกตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และ กองแผนงานและวิชาการ (กผว.) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
ส่วนงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ซึ่งในขณะนั้น กลุ่มงานประสานแผนงานและนโยบายเอดส์ (กนอ.) ศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ (ศพร.) และห้องสมุด รวมอยู่ด้วย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก)  เสนอแนะนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(ข)  จัดทำแผนแม่บทของสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ค)  กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ง)  พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติราชการ
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บริหารที่กำกับดูแลในขณะนั้น ได้แก่ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ และนายอโนทัย สิงคาลวนิช

ยุคกลาง
ชื่อเรียกตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่ง สำนักนโยบาย
และแผน (สนผ.)
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก)  เสนอแนะนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(ข)  จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานแผน ปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ค)  กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ง)  พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติราชการ
(จ)  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บริหารที่กำกับดูแลในขณะนั้น ได้แก่ นายภิรมย์ สิมะเสถียร, นายประพันธ์ จินดาพานิช, นางอำไพ วงศ์ปราชญ์, นางวรรณา เฉลิมฉัตร, นางวันเพ็ญ แกล้วทนงค์, และนายกมล สุขสมบูรณ์

ยุคปัจจุบัน
ชื่อเรียกตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
โดยพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  และเนื่องจากมีการถ่ายโอนงานออกไปบางส่วน ประกอบกับ กลุ่มงานกิจการพิเศษได้มารวมอยู่ด้วย
จึงทำให้ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(ก)  เสนอแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(ข)  จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานแผน ปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ค)  กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ง)  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(จ)  อำนวยการ ประสานงาน กำกับ ติดตามผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ได้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลทำให้ศูนย์พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ (ศพร.) สังกัดสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับห้องสมุด ได้ถูกยุบเลิกไป และ สผก. มีอำนาจหน้าที่ในปัจจุบันเป็นดังนี้
(ก)  เสนอแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(ข)  จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานแผน ปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ค)  กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(ง)  อำนวยการ ประสานงาน กำกับ ติดตามผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการพิเศษ ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารที่กำกับดูแลในขณะนั้น ได้แก่ นางปราณี สริวัฒน์ นายสุรินทร์ เงินรูปงาม และนายจิรายุ นันท์ธราธร

 หมายเหตุ: ข้อความที่ถูกระบายสี เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจหน้าที่ของ สผก. ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกเพิ่มเติมขึ้นมา
เนื้อหา   
 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3759    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today