สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ Icon ผลงานที่ผ่านมา  
  ผลงานที่ผ่านมา   
 
หัวข้อย่อย   
 

จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า  หน้าที่   [ ]  
เนื้อหา   
  แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาท อำนาจหน้าที่ รวมทั้งใช้เป็นแผนในการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงบประมาณที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับจัดสรรในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อ่านต่อ
  แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2558) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาท อำนาจหน้าที่ รวมทั้งใช้เป็นแผนในการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงบประมาณที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับจัดสรรในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Download แผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 อ่านต่อ
   แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการนำองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ในระยะ ๔ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์  เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางในการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และแนวนโยบายของรัฐบาลที่แถลง  ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3564    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today