กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon แผนงานและโครงการ   Icon ปี 2559 - 2562 Icon แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   

หัวข้อย่อย   


จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1103    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today