กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข่าว/ประกาศภายใน สปน. Icon คู่มือปฏิบัติงาน  
  คู่มือปฏิบัติงาน    

หัวข้อย่อย   


คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับที่ 1

การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (หน้า 4 - 15)

การสรรหาและเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หน้า 16 - 32)

การเสริมสร้างวินัย (หน้า 33 - 70)

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า 71 - 100)

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 (หน้า 101 - 114)

คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2
การจัดทำแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (หน้า 1 - 38)

การกำหนดตำแหน่ง (หน้า 1 - 63)

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หน้า 1 - 54)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (หน้า 1 - 35)

การบริหารค่าตอบแทนและการเลื่อนเงินเดือน (หน้า 1 - 60)

การพัฒนาบุคลากร (หน้า 1 - 121)

การจัดสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หน้า 1 - 50)

การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี (หน้า 1 - 53)

การดำเนินการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (หน้า 1 - 47)

การพิจารณาสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (หน้า 1 - 85)
จำนวนทั้งหมด 1 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1163    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today