กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Icon สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
บำเหน็จบำนาญ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1220    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today