กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Icon การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง   
ข่าวสมัครงาน
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1251    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today