กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Icon การวางแผนกำลังคน  
  การวางแผนกำลังคน   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สปน.
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สปน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1318    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today