กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ  
  การประเมินผลงานทางวิชาการ   
 การประเมินผลงานทางวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ใน สปน.
  ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
         
 เอกสารแนบ
  แบบประวัติบุคคล

  เอกสาร ก 1
 
เอกสาร ก 2
 เอกสาร ก 3
 เอกสาร ก 4
 เอกสาร ก (Excel)
 เอกสาร ข
 เอกสาร ค

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน สปน.
   ประกาศ อ.ก.พ. สปน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ใน สปน.

 เอกสารแนบ
  คำขอประเมินบุคคลและผลงาน
  เอกสาร ก แบบประเมินคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคล ฯ
 
เอกสาร ข ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
 เอกสาร ค ข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางาน

หัวข้อย่อย   
 
 

จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today