กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี Icon รายชื่อคณะกรรมการ  
  รายชื่อคณะกรรมการ   
     

 

  ประธานกรรมการ  
 • นายภราดา เณรบำรุง

ที่ปรึกษา

 • นายวชิรชัย วรศรี
กรรมการผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • นางสาวสุมาลี วันดี
 • นางราตรี เรียบร้อย
 • นางสาวพรรณี พฤกษ์ชัฏ
โทร 0-2280-9000 ต่อ 105 , โทรสาร 0-2280-9041 2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • นางสุรีย์พรรณ เอื้อเสถียร
 • นายปรีชา พูลอร่าม
 • นางสาวพรทิพย์ พุทธมิลินประทีป
โทร 0-2281-9150 , โทรสาร 0-2281-8020 3. สำนักงบประมาณ
 • นางณิชาภัทร จิ๋วกร่าง
 • นางสาวเบญจวรรณ พรหมบุตร
 • นางภัทรานิษฐ์ ภาคอรรถ
โทร 0-2618-5215 , โทรสาร 0-2618-5217 4. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • นางสาวเตือนใจ รอดยินดี
 • นางสาววราภรณ์ สุดนิยม
โทร 0-2629-8000 ต่อ 1101 , โทรสาร 0-2629-8055 5. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • นางกรรกรก ช่างกลึงเหมาะ
 • นายนพดล เปลินเสวี
โทร 0-2220-7634 , โทรสาร 0-2224-1401   6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • นายสุรศักดิ์ ศรีพยัคฆ์
 • นางสาวมลฑา พิมพ์เหลี่ยม
โทร 0-2282-3891 , โทรสาร 0-2281-8677 7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • นางประชิตร ลิ่มเจริญชาติ
 • นางพิราวรรณ์ รัตนวิภาพันธุ์
 • นางผาณิต มั่งมี
โทร 0-2215-1515 ต่อ 1001 , โทรสาร 0-2216-4167 8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ
 • นางสาวพรภัทร์ แก้วประสงค์
โทร 0-2281-6636 , โทรสาร 0-2280-8006 9. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • นางจุรีภรณ์ จันทรฆาฏ
 • นางสาวธัญวรรณ วุฒิพัฒนานนท์
โทร 0-2668-7123 ต่อ 1424 , โทรสาร 0-2243-0087 10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์
 • นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง
โทร 0-2528-4948 , โทรสาร 0-2528-4953 11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • นางวารุณี ตระกูลรังสี
 • นายสุวิชัย รักษ์รตนากร
โทร-โทรสาร 0-2245-9882 12. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 • นางประทีป เรียนกระษิล
 • นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา
 • นางปุณนภา ไพบูลย์
 • นางณรงค์วิทย์ ไผ่ผาด
โทร 0-2253-2987 , โทรสาร 0-2651-7741 13. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • นายธีระศักดิ์ แง้เจริญกุล
 • นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์
โทร 0-2142-2393 , โทรสาร 0-2143-8111 14. กรมประชาสัมพันธ์
 • นางสาวสุณี ทรงประกอบ
 • นางสาวนันธิยา สินเรือง
โทร 0-2618-2323 ต่อ 1403 , โทรสาร 0-2618-2366 15. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • นายวชิระ ไชยแขวง
 • นางสาวปนัดดา ริคารมย์
โทร 0-2280-0980 ต่อ 311 , โทรสาร 0-2280-0784 16. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • นางสาวพรทิพย์ ภู่ประเสริฐ
 • นางสาวนุจรี บำเพ็ญขจรศักดิ์
 • นางวราภรณ์ คงสวัสดิ์
โทร 0-2273-9005 , โทรสาร 0-2273-9697 17. กรมศิลปากร
 • นางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ
 • นางสาวนารีรัตน์ อ่ำเจริญ
 • นางสาวดวงใจ ไกยะสวน
โทร 0-2221-9198 , โทรสาร 0-2221-9197 18. องค์การสวนสัตว์
 • นางกรทิพย์ สุทธิปริยากร
โทร 0-2282-7111-3 ต่อ 134 , โทรสาร 0-2281-6491 19. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ว่าที่ ร.ต. ลือชา โผนชนะ
 • นางสมบูรณ์ คล้ายจินดา
โทร 0-2250-5500 ต่อ 2755 , โทรสาร 0-2253-7406 20. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • นางยุพดี ชัยภักดิ์
 • นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์
 • นายกฤต สว่างฤทธิ์
โทร 0-2612-2444 , โทรสาร 0-2612-2465 21. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • นางสาวพิมพันธ์ เทพพิทักษ์
 • นางสมปอง สุวรรณชูโต
 • นางสาวพันธุ์ทิพย์ เจริญกูล
โทร 0-2141-3645 , โทรสาร 0-2143-9777 22. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • นายสุทธิพันธ์ คำเถียร
 • นางประไพ บรรจงจัด
 • นางวาสนา เพชรดี
โทร-โทรสาร 0-2318-7016 23. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบช้าราชการ
 • นางนภาเพ็ญ พุ่มนิคม
 • นายธานินทร์ พุ่มอรุณ
โทร 0-2356-9999 ต่อ 8920 , โทรสาร 0-2281-8328 24. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เหรัญญิก)
 • นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
 • นางเปรมจิตต์ สว่างเมฆ
 • นางพรรณเพ็ญ อินทะเรืองศร
 • นางอมรรัตน์ เอี่ยมพิพัฒน์
โทร 0-2288-4335 , โทรสาร 0-2288-4332 25. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • นางธัชชฎวรรณ คงเปรม
 • นางสาวพลิ้วแพร สุขเทียบ
โทร 0-2612-1555 ต่อ 460 , โทรสาร 0-2612-1358 26. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นายภัททะพงศ์ เทียนศรี
 • นางศิริญญา ดิษฐบรรจง
โทร 0-2280-6193 ต่อ 199 , โทรสาร 0-2280-6206 27. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • นางจิรานุช โฉมศิริ
 • นางสาวขนิษฐา สุขสินธุ์
โทร 0-2553-8123 , โทรสาร 0-2553-85315 28. องการสวนพฤกษศาสตร์
 • นายวีระชัย ณ นคร
 • นางสาวกุลมาศ รอดรักษา
โทร 0-5384-1106 , โทรสาร 0-5329-9754 29. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เลขานุการ)
 • นายไชยณรงค์ ตันสุภาพ
 • นางช่อทิพย์ โหระกุล
 • นายกิตติธัช หาญวนิชกุล
โทร 0-2280-4072 , โทรสาร 0-2281-0512 เจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเลขานุการ
 • นายภาณุพงศ์ มีกุล
 • นางสาวรุ่งนภา ช้างน้อย
เจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเหรัญญิก
 • นางวรรณกร ผลฉัตร
   
- ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่        1. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
       2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
       3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
       4. ดำเนินการอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของการฌาปนกิจสงเคราะห์ - เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่
         1. จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม
       2. ดูแลรักษาเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
       3. แจ้งกำหนดการนัดหมายประชุมไปยังกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
     4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของการฌาปนกิจสงเคราะห์ - เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่
       1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย
       2. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์มอบหมาย ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ มติ และคำสั่งของการฌาปนกิจสงเคราะห์ - กรรมการ มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • จัดวางระเบียบต่างๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
 • กำหนดจำนวนเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บจากสมาชิก
 • กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความจำเป็น
 • จัดการในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
พิจารณาปัญหาอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ข้อบังคับนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today