กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon การประเมินบุคคล  
  การประเมินบุคคล   
การประเมินบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ระกาศ สปน. เรื่อง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งใน สปน.
  กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหาร
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการ และทั่วไป
 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใน สปน.
  ประกาศ สปน. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาข้าราชการ สปน.
  คำสั่ง สปน. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับผู้ดูแลการทดลอง)
 แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
 แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับคณะกรรมการ)
 
แบบบันทึกผลการทดลอง (สำหรับประธานกรรมการ)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของลูกจ้างประจำ
 ประกาศ สปน. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำใน สปน.
  คำสั่ง สปน. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  
บัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today