กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   
 
หัวข้อย่อย   
กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)

- จัดระบบงาน การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
- การจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
- การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี
- การกำหนดและปรับปรุงกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
- การกำหนดสมรรถนะของตำแหน่ง และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- การวางระบบและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
-  การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และ/หรือระดับอื่นตามที่ ก.พ. กำหนด
- ประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งวิชาการ
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
- การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)

- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บทช.)
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)

- การพัฒนาบุคคลกรภายในองค์กรอย่างมีระบบ
- การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับทุนประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ดำเนินงานด้านคุ้มครองจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม และจรรยาบรรณ
- การจัดการความรู้ในองค์ความรู้ภายในองค์กร
- การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ดำเนินคดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
- งานเลขานุการ อ.ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)

- ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การโอน การย้าย การยืมตัว การรักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทน การขอกลับเข้ารับราชการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
- การกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง กรณีข้าราชการบรรจุใหม่
- การมอบหมายและการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
- การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล การแต่งตั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
- งานเลขานุการ อ.ก.พ.สปน.
- งานข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์กร
- งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
- การตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
- การขอพระราชทางเพลิงศพ
- การออกใบรับรองเวลาทวีคูณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (กสค.)

- วางแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการในองค์กร และกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร
- เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และจัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี
- การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือทุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และปราบปรามยาเสพติด
- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการจ่าย รับคืนเครื่องราชขอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานรับ-ส่งหนังสือภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
- งานลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วางระบบ จัดทำทะเบียนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุ และครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
- ติดตามและรายงานการเบิกจ่างงบประมาณประจำปี
- การแจ้งเวียนคำสั่ง หนังสือ เอกสารต่างๆ ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4742    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today