กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   

กองการเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


              
              กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
              (๑)  กองกลาง
              (๒)  กองการเจ้าหน้าที่
              (๓)  กองคลัง
              (๔)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              (๕)  ศูนย์บริการประชาชน
              (๖)  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
              (๗)  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              (๘)  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
              (๙)  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
              (๑๐) สำนักตรวจราชการ
              (๑๑) สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
              (๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน
              (๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
              (๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่น จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้
              (๑)  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
              (๒)  สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              (๓)  สำนักงานโฉนดชุมชน
              (๔)  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค

        
       

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 4040    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today