กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่ Icon ข้อมูลหน่วยงาน  
  ข้อมูลหน่วยงาน   
 
หัวข้อย่อย   

กองการเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


              
              กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
              (๑)  กองกลาง
              (๒)  กองการเจ้าหน้าที่
              (๓)  กองคลัง
              (๔)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
              (๕)  ศูนย์บริการประชาชน
              (๖)  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
              (๗)  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              (๘)  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
              (๙)  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
              (๑๐) สำนักตรวจราชการ
              (๑๑) สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
              (๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน
              (๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
              (๑๔) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่น จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้
              (๑)  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
              (๒)  สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              (๓)  สำนักงานโฉนดชุมชน
              (๔)  สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค

        
       

 

 

สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร สปน.
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง


 

 

 

 โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่
  

แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 5 กลุ่ม 1 งาน ดังนี้

1.  กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)

2. กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)

3. กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)

4. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)

5. กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)

6. งานธุรการ
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)

- จัดระบบงาน การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการจัดอัตรากำลังของส่วนราชการ
- การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งของ สปน. และของสำนักนายกรัฐมนตรี
- การจัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
- สร้างหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
- การกำหนดสมรรถนะของตำแหน่ง
- การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (JD)
- กำหนดและปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
- ดำเนินการมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
- วางระบบและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปน.
- สร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและหลักเกณฑ์ประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญพิเศษลงมา

และ/หรือระดับอื่นตามที่ ก.พ. กำหนด

- ประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
- การจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทต่างๆ
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในภารกิจที่รับผิดชอบและในภาพรวม
- การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ภารกิจบูรณาการเสริมสร้างให้ความร่วมมือด้านความโปร่งใสในองค์กร และความซื่อตรงในภาครัฐ
- ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
- ภารกิจการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
- การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- การจัดประชุมสัมมนาการพัฒนาการบริหาร การจัดระบบงาน การวางแผนอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช)

- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการต่อเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าทดแทนและการช่วยเหลือ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเฉพาะกิจ
- ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ท.ช. และฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง วินิจฉัยระเบียบฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงพัฒนาระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณา
ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ
จัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จัดทำระเบียบวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติการประชุม ประสานงาน และจัดหาข้อมูลประกอบการประชุม
- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ดังนี้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ
แต่งตั้งคณะอนุการประจำส่วนราชการคณะที่ ๒
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเฉพาะเรื่อง
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเช่นเดียวกับเลขานุการ ก.บ.ท.ช. และเลขานุการคณะอนุกรรมการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

3. กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)


ด้านการพัฒนาบุคคล
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ แผนการจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สปน.
- ศึกษา คัดเลือกหลักสูตรเพื่อดำเนินการโครงการสัมมนา การฝึกอบรม การดูงาน

- ศึกษาพิจารณาหลักสูตรโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา

- ดำเนินโครงการอบรม ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ในสำนักนายกรัฐมนตรี

- พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับทุนรัฐบาล

- ดำเนินการกรณีข้าราชการลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

- งานกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

- งานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สปน.

- งานบูรณาการแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม สัมมนา กำหนดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักนายกรัฐมนตรี

- ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านเสริมสร้างวินัย - ดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกระบวนการทางวินัยที่กฎหมายกำหนด
- ดำเนินการสอบสวน ตรวจสอบสำนวน เสนอผลการวินิจฉัย กรณีมีการอุทธรณ์การลงโทษ กรณีมีการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม

- เสริมสร้างมาตรการป้องกันการกระทำความผิดวินัย

- ดำเนินคดีทางปกครองแทนตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณี อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องเป็นจำเลย อันเนื่องมาจากการพิจารณาลงโทษทางวินัย

- ดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตามที่ได้รับมอบหมายในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

- พิจารณาระดับโทษเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว ว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อนำเสนอ อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
งานเลขานุการ อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี

4. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)


ด้านสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
- ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง โดยดำเนินการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การโอน การย้าย การยืมตัว การรักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทน และการขอกลับเข้ารับราชการ ดำเนินการให้พ้นทดลองการปฏิบัติงาน
- การวางระบบและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

- การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้เงินค่าตอบแทนพิเศษ และการให้เงินรางวัลประจำปี

- วางหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองกรณีข้าราชการบรรจุใหม่

- การมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

- การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล การแต่งตั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- การดำเนินการให้ข้าราชการพ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการและการออกจากราชการกรณีต่างๆ

- ติดต่อประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้บริการ ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก่บุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- ควบคุมบัญชีถือจ่ายข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

- งานคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

- งานเลขานุการ อ.ก.พ. สปน.

 

ด้านข้อมูลบุคคล - ควบคุม จัดเก็บ ปรับปรุง พัฒนา และให้บริการสนับสนุนข้อมูลประวัติบุคลากรใน สปน. ในรูปเอกสาร และในรูปฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดระบบบัญชีอาวุโสบุคคล

- การออกหนังสือรับรองเงินเดือน การทำงาน ความประพฤติ

- งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ

- ตรวจสอบ ปรับปรุง ฐานข้อมูลค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง

- งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการบำนาญ บัตรแสดงตนผ่านเข้าทำเนียบ

- ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ บริการข้อมูลการลา

- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติการลาประเภทต่างๆ และการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ

- ออกในรับรองเวลาทวีคูณ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหาย

5. กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)

- วางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมและกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสวัสดิการของ สปน.

- จัดทำแผนการจัดสวัสดิการ ดำเนินการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยพัฒนาวางระบบการฌาปนกิจสงเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก บริการสมาชิกด้านต่างๆ

- การจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการในวาระต่างๆ การจัดงานกีฬาระดับกระทรวง จัดงานประเพณีในโอกาสเทศกาลต่างๆ

- การจัดหาทุนและรายได้สวัสดิการ

- การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตหรือทุพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
และปราบปรามยาเสพติด
- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

- ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในสำนักนายกรัฐมนตรี

- การพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ/ลูกจ้างใน สปน.

- งานเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ สปน.

- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- รับผิดชอบการดำเนินการจ่าย รับ คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

- การส่งมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- การให้ความร่วมมือ สนับสนุน เครื่องอุปโภค บริโภค การให้บริการ สนับสนุนในแผนงาน/โครงการต่างๆ ใน สปน. และสำนักนายกรัฐมนตรี

- การขอพระราชทานเพลิงศพ

- จัดเวรรักษาความปลอดภัยภายใน สปน.

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


6. งานธุรการ

- งานรับ และส่ง หนังสือภายใน/ภายนอก

- งานลงทะเบียนหนังสือรับและหนังสือส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเอกสาร

- งานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มใดในกองการเจ้าหน้าที่

- ควบคุมและออกเลขที่หนังสืออกและเลขที่หนังสือรับเข้า

- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ประสานและรวบรวมแผนงาน/โครงการของกลุ่มต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีในภาพรวมของ สปน.

- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

- วางระบบ จัดทำทะเบียนการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน

- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

- ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การดำเนินงานในภารกิจของกลุ่มต่างๆ อาทิ จัดทำระเบียบวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม การถ่ายเอกสาร การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การส่งหนังสือเร่งด่วน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ค้นหาข้อมูล

- ให้บริการ ติดตาม ดูแลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานให้มีการปรับปรุงสภาพการใช้งานและมีจำนวนเพียงพอต่อภารกิจ

- ให้บริการด้านการประสานติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับกองการเจ้าหน้าที่กับหน่วยงานภายใน/ภายนอก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- แจ้งเวียนคำสั่ง หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานภายใน/ภายนอก
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 5437    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today