กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    การประเมินคุณธรรม    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาบุคลากร  
  การพัฒนาบุคลากร   
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้เข้าเยี่ยมชม 325    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today