กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Icon การวางแผนกำลังคน  
  การวางแผนกำลังคน   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สปน.
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สปน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ผู้เข้าเยี่ยมชม 607    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today