กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
 
หัวข้อย่อย   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สปน.
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล สปน. ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สปน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ข่าวสมัครงาน
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ประกาศ สปน.เรื่อง เจตนารมณ์รักษามาตรฐานวินัย
กระบวนการดำเนินการทางวินัย

จำนวนทั้งหมด 6 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 573    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today