กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภารกิจที่สำคัญ  การกำหนดตำแหน่ง  
  การกำหนดตำแหน่ง   

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today