กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   

สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร สปน.
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง


 

 

 

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2262    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today