กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
   HRD E - Learning
 
   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   แบบคำขออนุญาตถ่ายเอกสาร
   ข่าวกิจกรรม
    

............................................................................................................................................

โครงการ "สุขกายสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ" รุ่นที่ 9
............................................................................................................................................

จัดจำหน่ายสินค้า OTOP
............................................................................................................................................

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ"
ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 

............................................................................................................................................
 
ตู้ สปน. เติมสุข 
............................................................................................................................................

เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
............................................................................................................................................

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
............................................................................................................................................

การมอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากร สปน.

............................................................................................................................................
   เรื่องน่ารู้
         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืน
...........................................................................................................................................
         
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) คืออะไร ?
...........................................................................................................................................
        
สมรรถนะ 7 ประการ สำหรับผู้นำยามวิกฤต
...........................................................................................................................................
        
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 
...........................................................................................................................................
          
วิธีการปรับ
Mindset ฉบับพร้อมใช้ & Mindset วิธีคิดที่ทำให้เราชนะทุกอย่าง
...........................................................................................................................................
          
สิทธิประโยชน์ กบข.

 
นางมาลินี ภาวิไล
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางช่อทิพย์ โหระกุล
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                            

        

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today