กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง   Icon ภารกิจสำคัญ Icon ปคร.สปน.  
Picture
  ปคร.สปน.   
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปคร.สปน.)

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550    นโยบายรัฐบาล    เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี    เกี่ยวกับรัฐสภาเกี่ยวกับ ปคร. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ความเป็นมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประเภทของเรื่อง
ปคร. คืออะไร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกลั่นกรอง
คุณสมบัติของ ปคร. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ผู้มีอำนาจลงนาม
บทบาทหน้าที่ของ ปคร. การส่งเรื่อง
การแต่งตั้ง ปคร. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 การขอความเห็น
ปคร.สปน. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 การนำส่ง  เรื่องทั่วไป
ผช.ปคร.สปน. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 การนำส่ง  ร่างกฎหมาย
สมุดโทรศัพท์ ปคร. การแจ้งยืนยันมติ ครม.
ระบบ CABNET แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(เอกสารประกอบ)
การรายงานผลการปฏิบัติ
  แนวทางการประสานงาน
บทความ ปคร. จำนวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง
ถาม/ตอบ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ระยะเวลาการส่งเรื่อง
 สาระอื่นๆ แบบฟอร์ม Template ระบบ CABNET (ชุดทดลอง) checklist เรื่องนำเสนอ ครม.
  checklist การตรา พ.ร.บ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/1.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/2.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/3.jpg
/multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/4.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/5.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/6.jpg
/multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/7.jpg    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2282-1007
ปรับปรุงล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2552

หัวข้อย่อย   
 
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today