กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง Icon ภารกิจสำคัญ  
Picture
  ภารกิจสำคัญ   

หัวข้อย่อย   
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปคร.สปน.)

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550    นโยบายรัฐบาล    เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี    เกี่ยวกับรัฐสภาเกี่ยวกับ ปคร. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ความเป็นมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประเภทของเรื่อง
ปคร. คืออะไร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกลั่นกรอง
คุณสมบัติของ ปคร. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ผู้มีอำนาจลงนาม
บทบาทหน้าที่ของ ปคร. การส่งเรื่อง
การแต่งตั้ง ปคร. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 การขอความเห็น
ปคร.สปน. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 การนำส่ง  เรื่องทั่วไป
ผช.ปคร.สปน. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 การนำส่ง  ร่างกฎหมาย
สมุดโทรศัพท์ ปคร. การแจ้งยืนยันมติ ครม.
ระบบ CABNET แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(เอกสารประกอบ)
การรายงานผลการปฏิบัติ
  แนวทางการประสานงาน
บทความ ปคร. จำนวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง
ถาม/ตอบ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ระยะเวลาการส่งเรื่อง
 สาระอื่นๆ แบบฟอร์ม Template ระบบ CABNET (ชุดทดลอง) checklist เรื่องนำเสนอ ครม.
  checklist การตรา พ.ร.บ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/1.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/2.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/3.jpg
/multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/4.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/5.jpg /multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/6.jpg
/multimedia/nam/OPMbyEEW/09/01_4/7.jpg    
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2282-1007
ปรับปรุงล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2552

 


ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2552

ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2552

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2552

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2551

ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2551

ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2550

ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2550

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2550

ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2550

ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2549
 
กก

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

 

          อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง เป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ
ขอบริมอักษรสีทองบนพื้นสีขาบเข้ม (น้ำเงินแก่) เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์  
ภายในกรอบลายทองปนนากมีลายเนื่องสีทองมากกว่า ๗๐ ดวง เป็นการถวายพระพร
ให้ทรงสถิตดำรงในสิริราชสมบัติมากกว่าปีที่ ๗๐
ให้สถาพรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์ ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

 

          อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และกรอบลายทองปนนากนี้
สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบพระอุณาโลมสีทอง
แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี 
และพระแส้จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ
มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขามอยู่เบื้องขวา
มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสงและธารพระกรนั้นเบื้องล่าง
รวมเรียกว่าเครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ
ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง
ความว่า ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ปลายด้านขวาของแพรแถบระบุ พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็นปีที่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ปลายด้านซ้ายของแพรแถบระบุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แสดงกาลเวลาที่ล่วงมา ๗๐ ปีตราบจนปัจจุบัน


การนำตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส เพื่อใช้ประดับในสิ่งของ โครงการ หรือกิจกรรมใด
ให้แจ้งขออนุญาตดังนี้

๑. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ให้แจ้งขออนุญาตไปที่
สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

๒. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แจ้งขออนุญาตไปที่
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา

๓. การขออนุญาตใช้ทั้งตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวเดียวกัน ให้แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

 

 กก

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพ
อักษร ก. ถมสีขาว เป็นสีเดชแห่งวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. มีพระมหามงกุฎสีทองประดิษฐานอยู่เบื้องบน ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐานพระแสงจักรตรี
ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบวัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่า
ทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ

นอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้ายขวา ว่าทรงงามสง่าดังราชหงส์ทอง
หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์อันมีดอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ
มีพรรณมอครามปนทอง ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง ความว่า
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙ ระบายพื้นด้วยสีหงชาด
อันเป็นสิริแห่งวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตสมัยที่
ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลนั้นอยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย
ประกอบเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา ตามตำราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน
พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ แห่งของพระอินทร์ หมายว่า สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนานิเวศน์สถานชื่อพระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็นที่ประทับ เถาไม้นี้ว่าเป็นเถาไม้แห่งความหวัง
ดุจดังสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเป็นความหวังแห่งปวงชน
ราษฎรพ้นจากความยากไร้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันมีโครงการศิลปาชีพเป็นอาทิ
อาณาประชาราษฎร์จึงน้อมใจถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน การนำตราสัญลักษณ์ทั้ง ๒ โอกาส เพื่อใช้ประดับในสิ่งของ โครงการ หรือกิจกรรมใด
ให้แจ้งขออนุญาตดังนี้

๑. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ให้แจ้งขออนุญาตไปที่
สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

๒. การขออนุญาตใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้แจ้งขออนุญาตไปที่
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ในสวนจิตรลดา

๓. การขออนุญาตใช้ทั้งตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในคราวเดียวกัน ให้แจ้งขออนุญาตไปที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง


จำนวนทั้งหมด 7 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4792    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today