กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง Icon ผลงานที่ผ่านมา  
Picture
  ผลงานที่ผ่านมา   
          องกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการริหารงานทั่วไป และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผลงานและกิจกรรมที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้
เนื้อหา   
 
ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยการประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สั่งจองได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๙๘ - ๙๙ และ ๐​๒๒๘๓ ๔๓๐๑ - ๐๓ โทรสาร ๐​ ๒๒๘๓ ๔๓๓๖ ดาวน์โหลดใบจองได้ที่ www.opm.go.th ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท เงินรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ
 อ่านต่อ
  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยายสรุปงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใน โอกาสที่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
 
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลก การประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก และการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือชาวไทยและชาวกรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพแ...ละภาพลักษณ์อันดีของไทยสู่สายตาสื่อมวลชนจากกว่า ๑๐๐ ประเทศ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนัก-นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการครั้งแรก ทั้งนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖ “World Newspaper Congress and World Editors Forum” ตามที่สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์โลก (World Association of Newspapers and News Publishers: WAN-IFRA) มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลกในปีนี้ จะรวมการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลกเข้าไว้ด้วย ถือได้ว่าเป็นการจัดการประชุมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งในวันที่ ๓ มิถุนายนนี้ นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ในช่วงเช้า และเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานนี้อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการ-ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เนชั่น บางกอกโพสต์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวรับไปเตรียมความพร้อมและกำหนดรายละเอียดที่จะดำเนินการ เพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้มาเยือนซึ่งอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือชาวไทยและชาวกรุงเทพมหานครร่วมให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน เพื่อเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนจากทั่วโลก

ที่มา : ข่าว สปน. ข่าวที่ ๑๕ /๒๕๕๖
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ อ่านต่อ ...
  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ คณะเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
 อ่านต่อ ...
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) ในฐานะประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นประธานในพิธีมอบเงินที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และจากสถานทูตในประเทศต่าง ๆ ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ

ในการนี้ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมทางศาสนาในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จึงจัดพิธีมอบเงินบริจาคฯ ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
 อ่านต่อ
  เจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงมุทิตาจิตแด่นายธีรภัทร สันติเมทนีดล (รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย (รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และนางสาวศิริพร กิตติจันทร์รัตนา (อดีตผู้อำนวยการกองกลาง) เนื่องในโอกาสการเกษียณราชการ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๕) อ่านต่อ ...
  สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่ง ชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ (๒๗ กันยายน ๒๕๕๕) อ่านต่อ ...
  หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริการที่ดีเป็นสมรรถนะสำคัญสำหรับลักษณะงานที่ต้องให้บริการ หรือให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น ซึ่งในงานราชการพลเรือนเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือ การให้บริการกับประชาชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การบริการที่ดีจึงกำหนดไว้เป็นสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน

กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางในด้านงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการผู้บริหารระดับสูง ซึ่งลักษณะงานทั้งหมดเป็นงานบริการ คุณภาพของงานจึงขึ้นอยู่กับจิตสำนึกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความถูกต้องสมบูรณ์และความรวดเร็วของงานเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  กองกลางจึงจำเป็นต้องพัฒนาและเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกต่อการบริการที่ดี (Service Mind) รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบริการและบริหารงานภาครัฐขึ้น

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้งานรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์
๒.  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีศักยภาพและสมรรถนะด้านบริการที่ดี (Service Mind) ตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานระหว่างบุคคล และเสริมสร้างสัมพันธภาพเพื่อการติดต่อประสานงานร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการให้บริการและการบริหารงานมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถปฏิบัติงานในการสนับสนุนภารกิจหลักของ สปน. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร

 อ่านต่อ ...
  กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ สปน. ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2012 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 อ่านต่อ ...
  กองกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการเชิญแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม และสื่อมวลชน ร่วมงานแสดงแบบเสื้อในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ สิริแห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)


 อ่านต่อ ...
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕) อ่านต่อ ...
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕) อ่านต่อ ...
       ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕) อ่านต่อ ...
  จุดเริ่มต้น ….
การประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก (World Newspaper Congress and World Editors Forum) เป็นการประชุมประจำปีของสมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กร   สื่อสิ่งพิมพ์โลก (The World Association of Newspapers and News Publishers หรือ WAN-IFRA)   โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อทั่วโลกกว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมคุณภาพและเสรีภาพของสื่อ โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑

สปน. ได้รับมอบหมายให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลงมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก ปี ๒๕๕๖
   
ก้าวต่อไป ....
    * อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม
    * การจัดพิธีเปิดการประชุม
    * การจัดเลี้ยงรับรอง
    * การจัดกิจกรรมนันทนาการ
    * การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและด้านการรักษาความปลอดภัย
    * การประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ความหวังของเรา ....
    * ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ทั้งในด้านเสรีภาพของสื่อ ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
    * ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการจัดการประชุมนานาชาติในประเทศไทย
    * สื่อมวลชนไทยได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสื่อและส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก อ่านต่อ
  กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
 อ่านต่อ ...
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเตรียมการจัดงานวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตี ครบรอบปีที่ ๘๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 อ่านต่อ
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ​พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบบอบปีที่ ๘๐ ในการนี้ ได้เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ ...
  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ ๑  เพื่อทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ ได้มีพืธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงว่า กองกลาง เป็นหน่วยงาน ๕ ส. ดีเด่น ภายใต้หลักการ "สะสาง" และ "สะอาด" จนบรรลุเป้าหมาย

 อ่านต่อ
 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สปน. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ สปน. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ สปน. ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ “โครงการร้อยดวงใจยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕” กกล. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมของ สปน.
๒. การประกวดคำขวัญเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
๓. การคัดเลือกหน่วยงานธรรมาภิบาลของ สปน.

บัดนี้ การดำเนินการทั้ง ๓ กิจกรรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ กิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สปน. ผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย

การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมของ สปน.
ผลการคัดเลือก    
ลำดับที่ ๑    นายสมหวัง  ภมรคล (สตร.)
ลำดับที่ ๒    นางกอบเพชร  หาญพัฒนพานิชย์ (สผก.)
ลำดับที่ ๓    นางสาวชุมพูนุช  สุขศรีมั่งมี (กจท.)

การประกวดคำขวัญเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการคัดเลือก    
ลำดับที่ ๑    นายอัษฎายุธ  ว่องวิริยะวงศ์ (สกถ.) "คุณธรรมเด่น มุ่งเน้นโปร่งใส บริหารก้าวไกล ด้วยใจ สปน."
ลำดับที่ ๒    นางดวงเด่น  นุเรมรัมย์ เชิดชู (กกล.) "ทำงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ สานประโยชน์ส่วนรวม"
ลำดับที่ ๓    นายโรจน์  วราพรมงคลกุล (สกร.) "ฉัน คือ ข้าแผ่นดิน ซื่อสัตย์ คือ ทรัพย์สิน แผ่นดิน คือ หัวใจ"

การคัดเลือกหน่วยงานธรรมาภิบาลของ สปน.
ผลการคัดเลือก    
ลำดับที่ ๑    กคล.
ลำดับที่ ๒    สขร.
ลำดับที่ ๓    กกล.

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กกล. ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านรายการเสียงตามสาย เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของ สปน. ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ สปน. ผ่านการถ่ายทอดของผู้บริหาร

โครงการนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมนำร่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของ สปน. ให้เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของมากยิ่งขึ้น


 อ่านต่อ ...
  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ พร้อมด้วย‭ ‬ผู้อำนวยการกองกลาง และเจ้าหน้าที่กองกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  ‬ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕๔ ‬ปี‭ ‬ณ‭ ‬สถานีโทรทัศน์กองทัพบก‭ ‬ช่อง‭ ‬๕ สนามเป้า


 อ่านต่อ ...
จำนวนทั้งหมด 35 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 11330    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today