กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon อำนาจหน้าที่  
Picture
  อำนาจหน้าที่   
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และของสำนักนายกรัฐมนตรี

(ค)  ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ง)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ก หน้า ๒๔, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3729    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today