กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง Icon วาระงานผู้บริหาร  
  วาระงานผู้บริหาร   

เนื้อหา   
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สาย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเวียงป่าเป้า

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
ปฏิบัติราชการภายในที่พัก (Work from Home)
 
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. เดิม)


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานค่าของแผ่นดิน ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอเครื่องราชฯ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง ประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สปน. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมหารือเรื่องการเสนอให้ครุฑและนาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน ณ ห้องประชุม ๑๐๗ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

  อ่านต่อ

   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๑๙๒ ศูนย์) ผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนยกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศาลฎีกา
 
เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๑๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม" ณ วัดช่องลม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

 เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย "เด็กไทยต้นแบบ" ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานในการส่งมอบปฏิทินใช้แล้ว เพื่อผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อโรงเรียนสอนคนตาบอด ปีที่ ๒ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ลาพักผ่อน

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๘.๔๕ น. หัวหน้าคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าคณะศึกษาดูงานหน่วยงานภาคเอกชน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศูนย์ Lumada เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ นระชุมหารือแก้ไขปัญหาบริษัท บมจ.อสมท.(จำกัด)  มหาชน ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะทำงาน "ค่าของแผ่นดิน" ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของนวัตกรรมท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ" ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยต้นแบบ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๘.๓๐ น. ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Innovation for Smart OPM Open House” ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  Auditorium ชั้น ๗ อาคารจามจุรี ๑๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชั้น ๑ อาคารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมหารือ การเพาะเลี้ยงบ่อกุ้ง และการปิดทางลงป่าชายเลน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovation for Smart OPM Open House ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ Auditorium ชั้น ๗ อาคารจามจุรี ๑๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ประธานพิธีเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ จังหวัดตรัง
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเครื่องราช สปน. ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการทำงานตรวจสอบและตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ ณ ห้องประชุม ๑๑๑๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)
 
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "สื่อสารภาครัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพฯ
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
 
ลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดสำนักนาบยกรัฐมนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติใน ๖ (หก) เดือนแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งสถาบันพัฒนาการตรวจราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครัังที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีมอบทุนสวัสดิการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และกลั่นกรองบุคคลหน่วยงานและโครงการ เพื่อคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ณ เรือนพอเพียง ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
 
ลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา ๙๐๔ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ - ๓ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ ๘๗ ถนนซอยพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องปัญญาไพศาล ชั้น ๒ อาคาร ๒ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ก.บ.ท.ช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ณ ห้องประชุม สำนักตรวจราชการ
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๑.๐๐ น. บันทึกเทปรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยากรบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “การบริหารการตรวจราชการเชิงรุก” ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนทิศทางองค์กรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ "Smart OPM for Tomorrow : National Strategy and Transform" ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน จังหวัดราชบุรี
 
เวลา ๐๘.๔๐ น. พิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Ms Team


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมน
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมหารือหน่วยงานในกำกับ  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ การดำเนินโครงการ One Two Group ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ของสำนักตรวจราชการ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และสำนักงานโฉนดชุมชน
 
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมทางไกลผ่านระบบ  zoom กับเทศบาลตำบลจองถนน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ประชุมทางไกลผ่านระบบ  zoom กับเทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการ "เด็กไทยต้นแบบ" ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น  ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ และห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 
 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เข้าร่วมโครงการ "สุขกายสุขใจ ห่วงใยสุขภาพ" ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ทอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบ vdo conference


 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการ "สุขกาย สุขใจ ห่วงใยสุขภาพ" ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ทอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 อ่านต่อ
   

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเดชสนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)    

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 อ่านต่อ

 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานการประชุมการเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชั้น ๑ อาคารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูล ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 อ่านต่อ
 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๗.๓๐ น. 
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ “สำนักนายกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่าภัยโควิด” ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th AMRI) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th SOMRI) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๗.๓๐ น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ “สำนักนายกรัฐมนตรีรวมใจ ฝ่าภัยโควิด” ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (ประถม)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง ณ จังหวัดระยองและจันทบุรี
 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 927 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10897    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today