กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน.  กองกลาง  วาระงานผู้บริหาร  
  วาระงานผู้บริหาร   

เนื้อหา   
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)


ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายจุลินทร์  ลักษณวิศิษฐ์) เพื่อขอรักโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ณ  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุ่มย่อยคณอนุกรรมการดำเนินโครงการ เด็กไทยต้นแบบ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลา ๑๓.๓๐ น.ประชุมเรื่องการคืนเงินค่าเช่าให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับพระราชทานโฉนดในพระปรมาภิไธย ณ ห้องประชุม ๗๔๐๒ อาคาร ๗ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายจุลินทร์  ลักษณวิศิษฐ์) เพื่อขอรักโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ณ  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
 
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานบูรณาการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๐๘.๔๕ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อขอรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๘.๔๕ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อขอรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๔๕ น. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียน ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๔๕ น. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๔๕ น. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง
 อ่านต่อ
 
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference  ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference  ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดิจิทัล ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 อ่านต่อ
  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 211B ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ

  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. รับพระราชทานปฏิทินหลวงปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย

เวลา ๑๑.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย กรุงเทพฯ

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย กรุงเทพฯ อ่านต่อ

  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา 
๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ vdo conference ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๔.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เพื่อแสดงมุทิตาจิตและขอพรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 
 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี)
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ลงพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่จังหวัดสงขลา


รองปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท.

 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น ๕ อาคาร ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

     -  ลาพักผ่อน -

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประชุมร่างระเบียบ สปน. เงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ อ่านต่อ

   

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงาน ก.พ. (เดิม)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น.ประธานการประชุมหารือหน่วยงานในกำกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ครั้งที่ 15/2563 ผ่านระบบ Web Conference 
 

  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงาน ก.พ.

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการสายงานวิชาการเงินและบัญชีและสายงานวิชาการพัสดุ ณ ห้องประชุม กจท. อ่านต่อ

 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ นร. (สปน. กปส. และ ศคบ.( พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)

เวลา ๑๖.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติใน ๖ (หก) เดือนแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๗สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัลสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ประชุมคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สตร.) ณ  ห้องประชุม ๒๐๑

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการค่าของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 211A ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์

เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ

   

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารไอทาวเวอร์ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต (พหลโยธิน ๑๙) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๑๕ น. ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ภาคเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทและอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และแนวทางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และฝ่ายเลขานุการฯ" ณ ห้องประชุมน้ำทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฯ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑) และ(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สศช. อ่านต่อ

   
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงาน "โครงการหลวง ๒๕๖๓" ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์)

เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เวลา ๑๒.๐๐ น. เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


 อ่านต่อ
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๘.๔๕ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕” ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (ถนนพระรามที่ ๓) กรุงเทพฯ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ ๑๐-๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาล่าไนท์ ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา
OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (English Camp) ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) 

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมสัมมนาโครงการการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ จังหวัดเลย
 

 อ่านต่อ
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Vdo Conference ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร.

เวลา ๑๔.๓๐ น. ร่วมพิธีลงเสาเอกบ้านมั่นคง “สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด” (บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง) ณ หมู่ ๗ ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ)

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (English Camp) ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา และ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) 

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เข้าร่วมสัมมนาโครงการการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ จังหวัดเลย
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 877 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 9151    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today