กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง   Icon ภารกิจสำคัญ   Icon ปคร.สปน. Icon รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  
Picture
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐   

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today