กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง Icon ติดต่อเรา  
Picture
  ติดต่อเรา   
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1 ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2283 4241 - 44
โทรสาร 0 2283 4249
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : general@opm.go.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานสารบรรณ โทร. 0 2283 4235
- งานธุรการ โทร. 0 2283 4242

กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ 

โทร.  0 2283 4229

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2283 4221 - 25

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4172    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today