กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน.  กองกลาง    ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์  
Picture
  วิสัยทัศน์   
กองกลางเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการริหารงานสารบรรณทั่วไป การประชาสัมพันธ์ และประสานราชการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2426    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today