กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (กกล. สปน.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองกลาง Icon ข้อมูลหน่วยงาน  
Picture
  ข้อมูลหน่วยงาน   

หัวข้อย่อย   
ประวัติความเป็นมา
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ก่อกำเนิดขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๐๓ ซึ่งเป็นการโอนงานของกรมตรวจราชการแผ่นดินมาเป็นงานของสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงของสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรับมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย "กองกลาง" แบ่งเป็น ๕ แผนก คือ ๑) แผนกรับส่ง ๒) แผนกโต้ตอบ ๓) แผนกประเมินระเบียบและสถิติ ๔) แผนกงานปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรี และ ๕) แผนกเก็บและห้องสมุด

ในระยะเริ่มแรกผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง และได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘

ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งได้มีการใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการที่กฎหมายกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วน ราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และของสำนักนายกรัฐมนตรี

(ค)  ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(ง)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ก หน้า ๒๔, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 
ภารกิจของหน่วยงานภายในกำกับดูแลของกองกลาง มีดังต่อไปนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งเป็นดังนี้
๑.๑ งานสารบรรณ 
- ดำเนินการในฐานะสารบรรณกลางของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง นร. เลขที่คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การเก็บรักษาคำสั่ง 
- ตรวจสอบ คัดแยกหนังสือรับเข้า และนำส่งหน่วยงานที่รับรับผิดชอบในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
- การติดตามผลการดำเนินงานเรื่องรับเข้าและส่งออก และรายงานผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ดำเนินการและรับผิดชอบระบบงานคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑.๒ งานธุรการ 
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลของ กกล. 
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของ กกล. เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ของกองกลาง รวบรวมและตรวจสอบสถิติวันลา งานผลิตเอกสาร หนังสือที่ระลึก วารสาร 
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของฝ่ายต่าง ๆ ในกองกลาง 
- ดำเนินการจัดเก็บและทำลายเอกสารของ สปน. ตามระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณกุศลต่าง ๆ
- งานโครงการบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. 
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   
๒.๑. งานช่วยอำนวยการและสนับสนุนงานวิชาการ
- ช่วยวางแผนและติดตามงานของผู้บริหาร  เพื่อให้การบริหาร  สั่งการ เกิดประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
- ตรวจสอบ กลั่นกรอง พิจารณาเรื่องเพื่อเสนอให้ผู้บริหารสั่งการในการอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการด้านต่าง ๆ โดยตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ 
- ศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง จัดหมวดหมู่  ข้อมูล สถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหาร และตัดสินใจของผู้บริหาร
- ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- ติดตามการปฏิบัติงาน มติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร จากส่วนราชการเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
- จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ สำหรับการประชุมของผู้บริหารระดับสูงและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงเป็นกรณีพิเศษ
- การจัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการเดินทางไปราชการ
- จัดทำระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการ งาน และภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการของหน่วยงาน และหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒. งานประสานราชการ งานโต้ตอบ  
- ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ปรับปรุง ยุบเลิกคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ หรือตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกำกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การทบทวนคณะกรรมการต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ครม. 
 - การแจ้งมติ ครม. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ถือปฏิบัติหรือดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการตามมติ ครม.  
- การเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานใดใน สปน.
- การเชิญ นรม. ร.นรม. รมต.นร. และผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีหรือร่วมในพิธี  การขอข้าเยี่ยมคารวะ การขอโล่และถ้วยรางวัลต่าง ๆ  การเขียนสาร คำขวัญและคำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงในหนังสือที่ระลึกและในโอกาสต่าง ๆ
- การแจ้งเวียนเรื่องทั่วไป ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่าง ๆ 
- งานโต้ตอบเรื่องต่าง ๆ ที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  งานการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
- การประสานงานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี การติดตามเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเร่งด่วนแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- การประสานภารกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา การติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายในขั้นตอน /วาระต่าง ๆ ของรัฐสภา รวมถึงการที่รัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการหรือสมาชิก
  งานมูลนิธิปิดทองหลังพระ
- นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบงบประมาณผูกพัน ๕ ปี งบเงินอุดหนุน ปีละ ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- ประสานงานในการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบ


๓. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ดูแลและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย
๓.๑. การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร มีภารกิจดังนี้
    - กำหนดแผนประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีประจำปี 
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดทำข่าวแจก  ภาพข่าว  บทความลงคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์  การแถลงข่าว พร้อมคำแถลงข่าว  การสัมภาษณ์ เชิญสื่อมวลชนทำข่าว/สัมภาษณ์ผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th วารสาร สปน. อิเล็กทรอนิกส์ราย ๓ เดือน งาน Event เพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สปอตโทรทัศน์/วิทยุ ตัววิ่ง เป็นต้น โดยขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนให้การสนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   - ประสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
   - ติดตามข่าวเคลื่อนไหวของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับผู้บริหาร 
   - การให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานการประชาสัมพันธ์กับทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
   - การจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในงานประชาสัมพันธ์
   - การจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี 
   - การจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

๓.๒. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีภารกิจดังนี้
   - จัดทำจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือน
   - จัดทำรายการเสียงตามสายรายวัน
   - จัดทำแผนพับ โปสเตอร์ และบอร์ดภาพข่าว
   - การให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในองค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน

๓.๓. งานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ประกอบด้วย
   - การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
   - งานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


กองกลางเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการริหารงานสารบรรณทั่วไป การประชาสัมพันธ์ และประสานราชการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงสร้างกองกลาง
หน่วยงานภายในกำกับดูและของกองกลาง ดังนี้
 
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบบ่งเป็น ๒ งาน คือ งานสารบรรณ และงานธุรการ
 
๒. กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
 
๓. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 


ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4187    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today