สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ภารกิจ/พันธกิจ  
  ภารกิจ/พันธกิจ   
เนื้อหา   
 
       ๑. จัดทำ หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
          ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
          ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายดำเนินงานด้านการเสริมเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
          ๔. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของชาติให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
          ๕. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2866    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today