สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon ประวัติความเป็นมา  
  ประวัติความเป็นมา   
เนื้อหา   
 
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑ ในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี   ฝ่ายที่ไม่หวังดีต่อประเทศไทยในสมัยนั้น ได้แจกใบปลิว สร้างความเข้าใจอันไม่ถูกต้องแก่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการเพื่อบ่อนทำลายด้วยการบิดเบือนความจริง และในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะดำเนินการตอบโต้ได้อย่างเปิดเผย รัฐบาลจึงเห็นว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติขึ้น เพื่อปฏิบัติงานอย่างลับไม่เปิดเผยแต่จะทำงานในด้านบวก คือด้านการเสริมสร้าง ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้พิจารณาเห็นว่าหากทำงานโดยไม่เปิดเผยการดำเนินงานก็จะไม่กว้างขวางและไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงมีมติให้มีการดำเนินงานอย่างเปิดเผย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และคณะกรรมการเอกลักษณ์    ของชาติตามลำดับ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ๔ สถาบัน ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในพุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ให้เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    เพื่อทำหน้าที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และปฏิบัติงานเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ หลังจากนั้น สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้รับการ    ยกฐานะให้เป็นหน่วยงานระดับสำนักเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ และพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับการปรับโครงสร้างให้เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3289    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today