สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หน่วยงานภายใน สปน. Icon สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   Icon ข้อมูลหน่วยงาน Icon โครงสร้างหน่วยงาน  
  โครงสร้างหน่วยงาน   
เนื้อหา   
  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติ
๑. เป็นศูนย์อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ในโอกาสพิเศษ และการจัด  
กิจกรรมเนื่องในวาระสำคัญในนามรัฐบาล ทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงาน ประสานงาน และอำนวยการการขับเคลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษต่างๆ
๒. อำนวยการ ประสานงาน วางแผนการประชุม ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล ของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมในวาระสำคัญในนามรัฐบาล รวมถึง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ
๓. เป็นศูนย์กลางการนำเสนอข้อมูลงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจกรรมพิเศษ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๔. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ/หรือ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างๆในรอบปีภายในสำนักนายกรัฐมนตรี หรือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๕. สนับสนุนภารกิจของสำนักพระราชวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในนามรัฐบาล เช่น การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว การจัดกิจกรรมจิตอาสา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนงานและติดตามประเมินผล
๑. การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และวาระพิเศษระดับชาติ
๒. จัดทำแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและภารกิจพิเศษเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓. จัดทำโครงการภายใต้แผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในนามรัฐบาล รวมทั้งแผนแม่บทด้านเอกลักษณ์ของชาติ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในนามรัฐบาลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รวมถึงการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
๔. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๕. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน และสนับสนุนให้มีการพัฒนางานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักอย่างต่อเนื่อง
๖. วางแผน และกำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูล ด้านเอกลักษณ์ของชาติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และแผนแม่บทด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
๒. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงเว็บไซต์ด้านเอกลักษณ์ของชาติ โดยการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ทั้ง ๔ สถาบัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ขอชาติ (Thai National ldentity Learning Center)
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนบริการข้อมูลด้านเอกลักษณ์ของชาติ ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ
๔. กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาของระบบสารสนเทศ และเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านเอกลักษณ์ขอชาติ ให้มีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมสถาบันหลักของชาติทั้ง ๔ สถาบัน
๕. ประสาน และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
๑. สนับสนุนงานวิชาการเชิงนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการสังเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
๒. บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำแผนแม่บทด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในภาพรวม รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทางวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณี เรื่องที่เป็นวาระสำคัญระดับชาติ
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
๔. ประสานงาน และดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ
๕. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ เช่น จัดบุคลากรไปร่วมพิธีวางพานพุ่มหรือวาพวงมาลาถวายราชสักการะพระมหากษัตริย์ในอดีต ตลอดจนจัดบุคลากรไปร่วมในพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธีต่าง ๆ เนื่องในวันสำคัญในรอบปี ทั้งระดับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๖. วางแผน และกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย รวมทั้งศึกษา วิจัย เพื่อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ รวมถึงประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ในระดับชาติและนานาชาติ
๗. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เพื่อจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อปลูกฝังให้เกิดความภูมิใจในความเป็นชาติและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
๘. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. ประสานงาน บริการ และบริหาร ทั่วไป
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของสำนักงาน
๓. เป็นศูนย์กลางการติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอก
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน หรือฝ่ายใดโดยเฉพาะ

  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3745    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today