สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon ภาพกิจกรรม Icon การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ โรงแรมวงเดือนวิลล่า อ.เมือง จ.ระยอง
          นายพีระพันธุ์  สริวัฒน์  รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนา  โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์เข้าร่วมเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือเกี่ยวกับงบประมาณในการสนับสนุนการกำำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเมื่อระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2556

                              
    
                             

                           

                    

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2025    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today