สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   Icon KM Icon ยุทธศาสตร์ประเทศและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ยุทธศาสตร์ประเทศและการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2557   


ยุทธศาสตร์ประเทศไทย


ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านการขนส่ง
 

 
แนวทางสาหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (2557-2560) 
เอกสารประกอบการประชุมการมอบนโยบายและการชี้แจงการจัดทำงบประมาณ

 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2033    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today