สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค Icon ข่าวด่วน  
  ข่าวด่วน   

เนื้อหา   
  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
 อ่านต่อ
 
 อ่านต่อ
  เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
 
 อ่านต่อ
  เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค อ่านต่อ
  มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ อ่านต่อ
   เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค อ่านต่อ
   เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติราชการแทนกัน อ่านต่อ
   เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ อ่านต่อ
  เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
    อ่านต่อ
   คำสั่งสำนักตรวจราชการ ที่ 4/2556 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในสำนักตรวจราชการ อ่านต่อ
   คำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ อ่านต่อ
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 153/2556 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค อ่านต่อ
   คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 152/2556 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการต่างๆตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบอำนาจตามกฎหมาย อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 25 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7910    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today